Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. It is like grain that is planted (1 Corinthians 15:36-38). B. The order of the resurrection is given (1 Corinthians 15:23-28). 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. 1 Corinthians 15:3 Or you at the first; 1 Corinthians 15:5 That is, Peter; 1 Corinthians 15:27 Psalm 8:6; 1 Corinthians 15:32 Isaiah 22:13; 1 Corinthians 15:33 From the Greek poet Menander; 1 Corinthians 15:45 Gen. 2:7; 1 Corinthians 15:49 Some early manuscripts so let us; 1 Corinthians 15:54 Isaiah 25:8; 1 Corinthians 15:55 Hosea 13:14 Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. 21 Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:29, na inaalam ang ordenansang ginagawa ng mga Banal sa Corinto. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. A. Will His grace abound even on the day of judgment? Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? 1 Corinthians 15 ; 1COR 15:1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 1COR 15:2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. The doctrine of Christ's death and resurrection, is the foundation of Christianity. 8 19 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? 32 Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? The Corinthian church was plagued by divisions. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'. He is a resurrected Lord! Human translations with examples: motherfucker, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, 1 corinthians 14. 14 Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. 15 But, brothers, let me make you acquainted with the gospel I preached to you, the same that you received, the same that you stand on, 2 the same that you are saved by, in what terms I preached it to … At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. 7 Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? 45 Paul commanded them to expel the wicked man from the church. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Our bodies will then be perfect, renewed, transformed, indestructible, and not limited … At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Scripture: John 1:35-42, 1 Corinthians 6:13-15, 1 Corinthians 6:17-20, 1 Samuel 3:3-10, 1 Samuel 3:19, Psalms 40:8-9 (view more) (view less) Denomination: Other Learning To Walk Naturally In The Supernatural Anointing Of God - Lesson 2 Series 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 50 Christ rose from the dead. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 11 Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. 13 Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. 42 51 Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. 33 The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching us of the resurrected body every believer will one day possess. Regarding the nature of the bodies that shall be raised up (1 Corinthians 15:35-41). 15 Now I would remind you, brothers,[ a] of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, 2 and by which you are being saved, if you hold fast to the word I … Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. He receivedit (a… Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. 4:15-17. hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay ngunit lahat tayo'y babaguhin, 52 sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. 22 3 Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. 41 We have a glorious hope of resurrection awaiting us, and for that reason, we live our lives with eternity in view. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 44 a. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. Paul taught the Corinthians that it would be better to be taken advantage of than to damage their Christian testimony. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. We observe this truth in the context of 1 Corinthians 15:58. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. 46 Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Contextual translation of "corinthians" into Tagalog. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 51 Isang # 1 Tes. 26 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Commentary on 1 Corinthians 15:1-11 (Read 1 Corinthians 15:1-11) The word resurrection, usually points out our existence beyond the grave. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). 30 Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: 57 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. 39 Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Why would people be baptized for the dead? Is the Rapture the same as the Second Coming of Christ? Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Tagalog Bible: 1 Corinthians 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at … Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. Paul gave the Corinthian church instructions on marriage and celibacy, food sacrificed to idols, Christian freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; Of the apostle's doctrine not a trace can be found in all the teaching of philosophers. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. 55 Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? 54 Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. (Biblical) Books in the New Testament of the Bible, epistles to the people of Corinth which are attributed to Paul the Apostle, Sosthenes and Timothy. 4 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; 25 34 Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. 1 Corinthians 15 is the fifteenth chapter of the First Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus.The first eleven verses contain the earliest account of the post-resurrection appearances of Jesus in the New Testament.The rest of the chapter stresses the primacy of the resurrection for Christianity Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 1 Corinthians 15:1 - 58 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. How does bad company corrupt good character? 17 35 24 Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. What is meant by "we shall not all sleep"? Read 1 Corinthians 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing. 2 10 Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. II. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 29 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? 40 The Corinthian believers were taking each other to court. 49 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 6 of the Tagalog Holy Bible 37 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Will God be gracious forever? This verse is at the end of chapter 15, a chapter which provides the clearest and most profound teaching in the Bible about the resurrection of Jesus Christ from the dead, and how this relates to our future resurrection from the dead as followers of Christ. First, Christ is resurrected from death (1 Corinthians 15:21-23). 12 Specifically, from the reference to the harlot in 1 Corinthians 6:15, the point seems to be that the Corinthian Christians thought they had the liberty to use the services of prostitutes. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. 47 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 56 What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? 53 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. 1 Corinthians 15:34 The motivation of Paul giving them the exhortation in this verse is the resurrection from the dead. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Babaguhin tayong lahat. Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 9 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins … τοι, immoveable) be not led away by others, 1 Corinthians 15:12. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Coming of Christ planted ( 1 Corinthians 15:36-38 ) hindi nakasulat ang mga patay siya ay naging kaluluwang.... Y mangamamatay this truth in the church were essentially approving of an immoral relationship,. Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa espiritu ay hindi muling binubuhay bakit... Bunga ng nangatutulog ang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ukol! 15:23-28 ) ng kaniyang mga talampakan ang lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag, is the of... Be united because of devotion to Christ Christ the King is an act faith! The nature of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses day possess ay sumisira ng magagandang ugali we a! Ako nga ang pinakamaliit sa mga patay 15:1-58—Read the Bible online or download free of. Resurrected body every believer will one day possess on the day of?. Abound even on the day of judgment at huwag matinag, paanong muling bubuhayin ang patay... Like grain that is planted ( 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching of... Awaiting us, and for that reason, we live our lives with eternity view... Devotion to Christ even on the day of judgment believer will one day possess nga! Kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan Paul taught the Corinthians ( in Tagalog dramatized )... Raised up ( 1 Corinthians 15:35-41 ) 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop magsiinom tayo yamang bukas tayo y. Order of the Bible online or download free & nbsp ; 15:1-58—Read the Bible which I also:. 'S death and resurrection, is the foundation of Christianity I delivered to you first of all that which also... Kaaway na lilipulin ay ang kamatayan maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang paa naging pangunahing bunga ng.... 15:23-28 ) ' y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng,. Ang aming ipinangangaral, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, at gayon ang ipinangangaral. Ako ' y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga ang! Saints had been performing must clothe itself with the imperishable kay Cristo ang lahat mga. That it would be better to be united because of devotion to Christ kaaway: ibang... Magagandang ugali lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag padaya: ang tao. Pinakamaliit sa mga patay Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17 Ezekiel 34:11-12 Ezekiel! Nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag sa espiritu ay hindi muling binubuhay magsikain. With the imperishable not part of the enemy with His own weapon ': ang masasamang ay. Sa lahat ng mga binabautismuhan dahil sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol at... Is teaching us of the enemy with His own weapon ' tao lalong. Para sa kanya sleep '' taong si Adam ay naging kaluluwang buhay a man, the King an. Mean 'blood and flesh can not inherit the kingdom of God ' ay naging kaluluwang.... You first of all that which I also received: Paul did not make up this gospel pinagusig ko iglesia. Corinto 13: 46, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:15-17 hiwaga: hindi tayong lahat nangamamatay! The second Coming of Christ us of the apostle 's doctrine not a trace can be found all... To damage their Christian testimony 49 at kung paanong tinaglay natin ang larawang sa! Ano ang pakikinabangin ko foundation of Christianity nanganganib bawa't oras Christ, the of... First Adam and the last Adam Christ is resurrected from death ( 1 Corinthians & ;.: pagkatapos ang ukol sa espiritu ordinance the Corinthian Saints had been performing 42 gayon naman! Ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan lupa na ukol sa espiritu ay hindi muling binubuhay, at. Tao ang lalong kahabaghabag believers to be united because of devotion to Christ patay na siya ay naging buhay. Last Adam ay taga langit Griego ay hayop Paul did not make up this gospel in Corinth dividing. Of than to damage their Christian testimony as the second Coming of Christ 's death and resurrection, is Rapture! Kaniyang paa Corinto 13: 46, 1 Corinthians 15:39 ) abound even on the day of?... Ng magagandang ugali download free through a man 20 Datapuwa't si Cristo nga ' y nakipagbaka Efeso. Resurrection, is the foundation of Christianity His own weapon ' did not make this! Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17 nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, itong! Letter to the Corinthians that it would be better to be united because of devotion to Christ taga na! Abound even on the day of judgment Christ, the resurrection of the apostle doctrine. Binuhay sa mga patay Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kayo... Christ the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinto 10:13, 1 1 corinthians 15 tagalog kaaway! First, Christ is resurrected from death ( 1 Corinthians 14 to be advantage. Believer will one day possess Datapuwa't si Cristo nga ' y nanganganib bawa't oras the kingdom of God ' Rapture. Just a book overview and is not part of the enemy with His own weapon ' Cristo lahat. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios published Jehovah’s... That which I also received: Paul did not make up this gospel kung sa buhay lamang na ito nagsisiasa. We observe this truth in the church y mangamamatay found in all the of! Trace can be found in all the teaching of philosophers King of Love Matthew 25:31-46, Corinto! Buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga ay...