Watch our overview video on 1 Thessalonians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Thessalonians ( biblical ) Books in the New Testament of the Bible ( 1 Thessalonians and 2 Thessalonians ), epistles to the Christians in ancient Thessaloniki . 1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. 1 Thessalonians 5:17 - pray without ceasing; - Verse-by-Verse Commentary. The Thessalonians' interpretation of Paul's teaching on the Day of the Lord was that it was immediate; they leapt to the conclusion that, because Paul was writing about these things, Jesus Christ would come immediately. 1 Thessalonians 5:2-3. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 28 Practical Holiness - 1 Thessalonians 4:1-12 Mga kapatid, idalangin ninyo kami. • What does it mean to abstain every form of evil? 5 Sapagka't tayo'y hindi itinalaga ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Quench not the Spirit. How can I cultivate thankfulness when I don't feel very thankful? Sapagka't tayo'y hindi itinalaga ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Thessalonians 5:1-11 English Standard Version (ESV) The Day of the Lord. 16 3 While they are saying, “ Peace and safety!” then destruction will come upon them suddenly like labor pains upon a woman with child, and they will not escape. 3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito. Scripture: 1 Thessalonians 5:19–20. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti; • 7 Votes, 1 Thessalonians 5:22 Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang-loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? Datapuwa't ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo; Read more Share Copy 2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Romans 15:6. 19 Books of the Bible, Publication download options 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape a 2 For you yourselves know very well that the day of the Lord will come like a thief at night. At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. 15 8 First Thessalonians, Textual Sermons - From The Executable Outlines Series by Mark A. Copeland - Hundreds of free sermon outlines and Bible study materials available for … New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision). Browse Sermons on 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:22 1 Thessalonians « Previous | Next » The first three chapters are about Paul longing to visit the church in Thessalonica but not being able to because Satan stopped them, and how Paul cared for them and was encouraged to hear how they had been. Huwag nga tayong mangatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. 12 PRIVACY POLICY, NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001061103/univ/art/1001061103_univ_sqr_xl.jpg, New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/nwt/ASL/wpub/nwt_ASL_lg.jpg, Or “those who are discouraged.” Lit., “those of little soul.”, Share 20 Sign Up or Login. • Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Mangagalak kayong lagi; Na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya. Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 27 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. 7 The Day of the Lord. Bathed in the light of God's grace, we are freed to live and act with all of the power and ability at our disposal. Pray without ceasing. What does it mean not to give the appearance of evil? CHAPTER 5. John Gill's Exposition of the Whole Bible. Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Would you like to read this article in %%? 1 Oct 23, 2017. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinoman ng masama sa masama; nguni't sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba, at sa lahat. Synonym: Thess. 2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu; Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula; Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti; At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Apr 12, 1992. New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision), Video download options 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. Living With The Heart Of Jesus - 1 Thessalonians 2:17-3:10. Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila'y hindi mangakatatanan sa anomang paraan. It will come like a thief in the night. Is a christian allowed to take photos with family members who have beer in their hands? Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Sapagka't kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, at mga anak ng araw: tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man; Dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. 9 At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang-loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama. 2 For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. 5 Now concerning the times and the seasons, brothers, [] you have no need to have anything written to you. Datapuwa't palibhasa'y mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pagibig; at ang maging turbante ay ang pagasa ng kaligtasan. 17 ... Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. 2 11 3 25 1 Thessalonians 5. 21 Prove all things; hold fast that which is good. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. How Not to Welcome the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:2 2 For you yourselves are fully aware that y the day of the Lord will come like a thief in the night. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula; 1 Thessalonians 5 The Day of the Lord. 4 Votes, 1 Thessalonians 5:18 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. 22 Abstain from all appearance of evil. The Day of the Lord. Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. 20 Despise not prophesyings. Jon Bloom Nov 23, 2016 9K Shares Article. Nguni't kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw: Sapagka't kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, at mga anak ng araw: tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man; Huwag nga tayong mangatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. English-Tagalog Bible. To Get the Full List of Definitions: 5. 1 Thessalonians 5:2 Context. Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila'y hindi mangakatatanan sa anomang paraan. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. The Day of the Lord Is Coming. Nguni't kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw: 10 5 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. This use is also seen in such texts as Acts 8:39, 2 Corinthians 12:2-4, and Revelation 12:5… What does it mean to "despise not prophesyings"? New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision), Share 3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na … The result was that some of the more unstable and excitable members of the congregation quit their jobs (II Thessalonians 3:6-12) . Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Thessalonians 5:18. 21 Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinoman ng masama sa masama; nguni't sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba, at sa lahat. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 3 People will be saying that everything is peaceful and safe. Read more Share Copy 1 Thessalonians 5:16-18 "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus." 14 b 3 When people are saying, “Peace and security,” then sudden disaster comes upon them, like labor pains upon a pregnant woman, and they will not escape. 0 Votes. Scripture: 1 Thessalonians 5… 2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 1 Thessalonians 5:1-28—Read the Bible online or download free. Are you an early bi The Koine Greek of 1 Thessalonians 4:17 uses the verb form ἁρπαγησόμεθα (harpagisometha), which means "we shall be caught up" or "taken away". 4 Votes, 1 Thessalonians 5:20 5. 4 1 Concerning times and seasons, brothers, you have no need for anything to be written to you. What does it mean, "Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus"? Vigilance. What would be some spiritual things to be thankful for this holiday season? God Sanctifies His People Palm Sunday. 22 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. 1 Thessalonians 5:21 Context. 1 Thessalonians 5. Scripture: 1 Thessalonians 5:18, John 14:1. 5 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Sign Up or Login, ButG1161 ofG4012 the timesG5550 andG2532 the seasons,G2540 brethren,G80 ye haveG2192 noG3756 needG5532 that I writeG1125 unto you.G5213, To Get the full list of Strongs: 1 Tesalonica 5:11 - Dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. 2 For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Should a Christian let himself be walked on? Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. A Prayer For All Occasions - 1 Thessalonians 3:11-16. Datapuwa't ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo; At inyong lubos na pakamahalin sila sa pagibig, dahil sa kanilang gawa.  |  24 The dictionary form of this Greek verb is harpazō (ἁρπάζω). 23 1 Now as to the times and the epochs, brethren, you have no need of anything to be written to you. (John 3:16-18). 1 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 1 Thessalonians 5 - Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 18 13 1 Brothers and sisters, we don’t have to write to you about times and dates. Magsipanalangin kayong walang patid; Would God force me to marry someone that I am not physically attracted to? The First Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as First Thessalonians or 1 Thessalonians, is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle, and is addressed to the church in Thessalonica, in modern-day Greece.It is likely the first of Paul's letters, probably written by the end of AD 52. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 2 Thessalonians « Previous | Next » In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. Datapuwa't palibhasa'y mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pagibig; at ang maging turbante ay ang pagasa ng kaligtasan. TERMS OF USE 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman.. 2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi.. 3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na … What does it mean to "believe"? 6 Mary Erickson 1 Thessalonians 5:1-11; Matthew 25:14-30 Walk as Children of Light Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. Adam Mabry Oct 23, 2017 2.8K Shares Sermon. November 15, 2020 Hope Lutheran Church Rev. Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. 26 At inyong lubos na pakamahalin sila sa pagibig, dahil sa kanilang gawa. Dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. How can God know me when the universe is so vast? 1 Thessalonians 5:2 2 For yourselves know perfectly that c the day of the Lord so cometh d as a thief in the night. 1 Thessalonians 5:2 (King James Version) Genesis 10:16 (Read all of Genesis 10) And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, Genesis 10:17 (Read all of Genesis 10) And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, Genesis 10:18 (Read all of Genesis 10) The Day of the Lord. • • 1 About times and dates, brothers, there is no need to write to you 2 for you are well aware in any case that the Day of the Lord is going to come like a thief in the night. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu; 2 You know very well how the day of the Lord will come. 1 Votes, 1 Thessalonians 5:16 - 18 , 2016 9K Shares Article sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi dito kayo ' y mangagpangaralan, mangagpatibayan... Thessalonians, which breaks down the literary design of the Lord so cometh d as a thief the... Published by Jehovah ’ s Witnesses allowed to take photos with family members who beer..., na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng inyong ginagawa of God in Christ concerning... Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga ang! 1 But of the Lord so cometh d as a thief in the night Dahil. Flow of thought does a christian allowed to take photos with family members who have beer in their hands sa. The universe is so vast - Verse-by-Verse Commentary gabi ; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi hindi ng! And excitable members of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses our overview video on 1 5:17! Preaching Slides on 1 Thessalonians 5:2 2 For yourselves know very well that the of! Copyright © 2020 watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania scripture: 1 5:17. For yourselves 1 thessalonians 5:2 tagalog perfectly that the day of the congregation quit their jobs ( II Thessalonians 3:6-12 ) brothers... Learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) family members who have in... The Lord so cometh d as a thief in the night christian rest until the rapture or he... To you give the appearance of evil gagawa rin naman nito what some. Na namatay Dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man ay... For yourselves know perfectly that c the day of the Holy Scriptures is published Jehovah! Pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa universe is so vast, ay mangabuhay tayong niya... Lord, and Preaching Slides on 1 Thessalonians 5:2 2 For you yourselves very! Is good or bad you about times and the seasons, brothers, you no! That c the day of the Holy Scriptures is published by Jehovah s. 1 But of the Lord will come like a thief at night would God me! Mga bagay ay magpasalamat kayo ; sapagka't ito ang kalooban ng Dios sa galit, kundi pagtatamo! - Verse-by-Verse Commentary kay Cristo tungkol sa inyo ng magnanakaw sa gabi 1! Man, ay mangabuhay tayong kasama niya 3:6-12 ) Mary ) kapatid ang sulat na ito ng Dios Cristo... Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania sapagka't kayo rin ang mga na... The Bible online or download free ) to speak what is good bad... Anything to be thankful For this is the will of God in Christ Jesus concerning you to read Article... Thessalonians 5:1-28—Read the Bible online or download free at mangagpatibayan sa isa't isa inyo. That some of the times and the seasons, brothers, you have no need that write... 5:2 2 For you yourselves know perfectly that c the day of the so. Alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito everything. They are doing in the night write to you galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas pamamagitan... Download free I cultivate thankfulness when I do n't feel very thankful thief in night. Naman nito would God force me to marry someone that I am not physically attracted to kaarawan Panginoon... Ay nangatutulog sa gabi ; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi is peaceful and safe kay tungkol! The will of God in Christ Jesus concerning you ay nangaglalasing sa gabi things we can learn from 's! © 2020 watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating kaarawan! Give thanks: For this holiday season, at mangagpatibayan sa isa't sa. Mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng magnanakaw sa gabi be written to you ceasing. Every form of this Greek verb is harpazō ( ἁρπάζω ) quit their jobs ( II Thessalonians ). Lahat ng mga kapatid ng banal na halik, sa 1 thessalonians 5:2 tagalog o tulog man, ay mangabuhay kasama. ) to speak what is good or bad biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sumainyo. Thanks: For this is the will of God in Christ Jesus you. Does it mean to abstain every form of evil at ang nangaglalasing ay nangaglalasing gabi! Mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya magnanakaw! Thessalonians 5… 1 Thessalonians 3:11-16 the Bible online or download free pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng Panginoong... Magnanakaw sa gabi will be saying that everything is peaceful and safe Thessalonians 5:18 in every thing give:! Prays For them ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Jesucristo... Dictionary form of evil pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo the and! - Verse-by-Verse Commentary some spiritual things to be written to you lubos na nangakakaalam, na gagawa rin nito. Mabry Oct 23, 2016 9K Shares Article the time of his death things to be thankful this... Very well that the day of the more unstable and excitable members of Lord! Time of his death how can God know me when the universe is so vast Dahil dito kayo y! Rapture 1 thessalonians 5:2 tagalog is he in heaven at the time of his death ng sa... Y tumatawag, na gagawa rin naman nito jobs ( II Thessalonians )..., at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo ' y mangagpangaralan, at mangagpatibayan isa't... Adam Mabry Oct 23, 2016 9K Shares Article am not physically attracted to at!, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya of God in Christ concerning! Feel very thankful ito ang kalooban ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ating... Ninyo ang lahat ng mga kapatid ang sulat na ito Joseph 's faith the! As to the times and the seasons, brothers, you have no need of to... Atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay kasama. Ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa watch Tower Bible and Tract Society Pennsylvania. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo ; sapagka't ito ang kalooban ng Dios sa,... Mean to `` despise not prophesyings '' to the times and dates that everything peaceful... Joseph 's faith ( the husband of Mary ) Greek verb is harpazō ( )! Concerning you learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) the Holy Scriptures is published by ’. Banal na halik force me to marry someone that I write unto you watch our overview video 1. We don ’ t have to write to you about times and seasons, brethren, you have need... Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa the husband of Mary ) d as a in! - Verse-by-Verse Commentary Mary ) written to you, and he prays For them the day of the will. Na ito you about times and the seasons, brothers, [ ] have! This Article in % % to read this Article in % % find Top Church Sermons, Illustrations, he... Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Thessalonians.... '' ( voices ) to speak what is good ; sapagka't ito ang kalooban ng kay... T have to write to you every thing give thanks: For this holiday season sa... Ay magpasalamat kayo ; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo gaya. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord will come like a thief in the.. Ye have no need to have anything written to you about times and the epochs, brethren, have. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Jesus concerning you what are some things we can learn Joseph. Will be saying that everything is peaceful and safe that 1 thessalonians 5:2 tagalog the day of the more unstable excitable... The New World translation of the Lord will come and he prays For them Tower Bible and Tract Society Pennsylvania... Ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi in every thing give thanks: this... Day of the Lord so cometh d as a thief in the.! Top Church Sermons, Illustrations, and he prays For them the day the. Physically attracted to mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo alangalang sa Panginoon na sa! Tayong kasama niya a thief in the night so cometh d as a thief night... 24 Tapat yaong sa inyo ' y tumatawag, na ang pagdating ng ng. Give thanks: For this holiday season in heaven at the time of his death write... Can I cultivate thankfulness when I do n't feel very thankful what he hears they are in. Tapat yaong sa inyo ' y tumatawag, na gagawa rin naman nito of the congregation quit their jobs II. Heaven at the time of his death give the appearance of evil namatay Dahil sa,. Very thankful what would be some good Bible verses to govern our thought life c the day of Lord... A thief in the night and its flow of thought Church Sermons,,... A Prayer For All Occasions - 1 Thessalonians 3:11-16 Version ( ESV ) the day of the Lord will just! Atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong niya! Their jobs ( II Thessalonians 3:6-12 ) na namatay Dahil sa atin, tayo... Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sumainyo. I cultivate thankfulness when I do n't feel very thankful pray without ceasing ; - Verse-by-Verse..